HTTP/1.1 200 OK Cache-Control:public; max-age=3153600 Content-Type: text/html Clausewitz Bibliography, Polish
 
Home

Clausewitz Bibliography in Polish

Bibliography edited by Sebastian Paweł Górka, Ph.D. student at the Institute of Political Science and International Relations of the Jagiellonian University in Krakow, Poland.


Literatura podstawowa (basic readings)

Bassford, Christopher, trans. Sebastian Paweł Górka. Jomini i Clausewitz – ich wzajemna zależność, „Kwartalnik Bellona”, nr 4/2014, s. 99-108.

Clausewitz dzisiaj, „Bellona” 1944, nr 2, s. 57-61.

Clausewitz, Carl von. O naturze wojny, przeł. A. Hildebrandt, Warszwa 2007.

Clausewitz, Carl von. O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L. Koc, Kraków 2007.

Clausewitz, Carl von., O wojnie. Podręcznik stratega, przeł. A. Romanek, Warszawa 2013.

Dąbrowski, Otton. Clausewitz a kampania 1831, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 1931, t. IV, z. 2.

Dąbrowski, Otton. Clausewitz a kwestia Polska, „Polska Zbrojna” 1930, s. 336-342.

Ghyczy,, Tiha von; Oetinger, Bolko von; Bassford, Christopher, Clausewitz o strategii, Warszawa 2002.

Górka, Sebastian, Doświadczenie wojen napoleońskich w życiu i myśli Carla von Clausewitza do roku 1815, "Politeja" nr 4(26)/2013, s. 53-83, DOI 10.12797/Politeja.10.2013.26.03.

Górka, Sebastian, Szkice polityczne Carla von Clausewitza w latach 1815-1823, „Politeja” 6(32)/2014, s. 261-286  DOI: 10.12797/Politeja.11.2014.32.15.

Heuser, Beatrice. Czytając Clausewitza, przeł. P. Budny, Warszawa 2008.

Jaskólski, Michał. Kilka słów „O wojnie”, „Krakowskie studia z historii państwa i prawa”, t. 3.,  Kraków 2010, s.317-331.

Jędrysiak, Jacek, „Mała wojna” w pruskiej myśli wojskowej 1815-1848, „Zeszyty Naukowe WSOWL”, Nr 3 (173) 2014, s. 34-54 DOI: 10.5604/17318157.1143776.

Jędrysiak, Jacek, Pruska myśl wojskowa w latach 1815–1857 na kartach polskiej historiografii, „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, Tom XV, Poznań 2014, s. 11-31.

Kuklis, Eugeniusz, Lenin a Clausewitzowska definicja wojny, „Z Pola Walki” 1983, nr ¾, s. 153-159.

Liddell Hart, Basil. Od Clausewitza do Hitlera, „Co słychać”, 1941, nr 1, s. 10-16.

Mahnken, Thomas G., Teoria strategii [w:] (red.) J. Baylis, J. Wirtz, C. S. Gray, E. Cohen,Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, przeł. W. Nowicki, Kraków 2009, s.69-85.

Majewski, Ryszard, Carl von Clausewitz. Teoria wojen, Wrocław 1990.

Marczak, Józef, Tezy strategiczne. C. V. Clausewitz „O wojnie”, Warszawa 2011

O wojnie generała Carla von Clausewitza, „Myśl Wojskowa” 1958, nr 9

Polskie Stowarzyszenie Carla von Clausewitza przy Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. (Polish Society of Carl von Clausewitz within TheNational Defence University of Warsaw.)

Rosen-Zawadzi, Kazimierz. O niektórych stronach teorii wojen Clausewitza, „Myśl Wojskowa” 1958, nr 9.

Ryszka, Franciszek. Myśleć z Clausewitzem,  [w:] Tegoż, Historia-polityka-państwo,t. II, Toruń 2002, s. 31-47

Schössler, Dietmar. Clausewitz, przeł. A. Marcinek, Lublin 1995.

Strachan, Hew. Carl von Clausewitz „O wojnie”. Biografia, przeł. J. Dzierzgowski, Warszawa 2009.

Wyszczelski Lech, Teorie wojenne i ich twórcy na przestrzeni wieków. Myśl wojskowa od powstania do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa 2009, s.193-208.

Zajewski, Władysław. Czy można myśleć o wojnie. Współczesne czytanie Clausewitza, „Tygodnik Polski”, 1987 nr 32, s. 8.

Literatura uzupełniająca (additional readings)

Balcerowicz, Bolesław, O pokoju. O wojnie. Między esejem a traktatem, Warszawa 2013.

Brodie, Bernard, Strategia w erze broni rakietowej, przeł. A. Wayda, Warszawa 1963.

Keegan, John, Historia wojen, przeł. G. Woźniak, Warszawa 1998.

Kuźniar, Roman, Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki, Warszawa 2006.

Liddell-Hart, Basil, Strategia. Działania pośrednie, przeł. E. Bagieński, Warszawa 1959.

Münkler, Herfried, Wojny naszych czasów, przeł. Krzysztof Matuszek, Kraków, 2004.

Ryszka, Franciszek, Polityka i wojna. Świadomość potoczna a teorie XX wieku, PIW 1975.

Smith, Rupert, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa 2010.